Agility team Hodonín

Stanovy kynologického klubu Hodonín ZKO č.203

1) Kynologický klub - je nezávislá, dobrovolná, demokratická a nepolitická, společenská organizace s vlastní subjektivitou, sdružující zájemce o chov a výcvik psů.
2) Členství - členem klubu se může stát každý občan, který souhlasí s jeho stanovami. O přijetí za člena rozhoduje výbor klubu na základě písemné přihlášky. U mladistvých do 18-ti let je požadován souhlas jednoho z rodičů nebo právního zástupce. Členství se rozlišuje do 15-ti let, nad 15 a čestné členství. Minimální věková hranice pro splnění členství je 10 let.
3) Členství v klubu zaniká: a) vystoupením na základě vlastní žádosti
  b) zrušením členství pro neplnění základních povinností na základě rozhodnutí členské schůze
  c) neplnění finančních závazků vůči klubu
4) Práva členů: a) zúčastňovat se členských schůzí a akcí pořádaných klubem, od 15-ti let s právem hlasovat a podávat návrhy
  b) od 18-ti let volit a být volen do funkci klubu
  c) plně využívat zařízení klubu určené pro výcvik psů
5) Povinnosti členů: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení výboru v souladu se stanovami
  b) odpovědně vykonávat svěřené funkce a úkoly
  c) řádně platit příspěvky a neodpracované brigádnické hodiny, a to vždy do 30.11. stávajícího roku na rok následující. V případě neuhrazení členského příspěvku do tohoto termínu, je tento člen povinen uhradit pokutu ve výši 200,- Kč
  e) nepoškozovat svým jednáním nebo chováním zájmy klubu ani jednotlivých členů
  f) úmyslně nepoškozovat a šetrně užívat majetek klubu
  g) odpracovat povinný počet brigádnických hodin odsouhlasených členskou schůzí. Při neúčasti na brigádě je možno odpracovat hodiny individuálně dle potřeb hospodáře
6) Členská schůze - je nevyšším orgánem klubu.
Členská schůze rozhoduje:
a) o výši členských příspěvků
  b) o počtu povinně odpracovaných hodin a o výši finanční úhrady za každou neodpracovanou brigádnickou hodinou, a to na návrh výboru
  c) volí předsedu, výbor, revizní komisy a odvolává je
  d) schvaluje zprávu výboru o jeho činnosti
  e) schvaluje způsob a plán hospodaření
  f) na základě návrhu výboru rozhoduje o vyloučení člena klubu
Členská schůze je svolávána dle potřeby výborem, nejméně však jedenkrát do roka, nebo vyjádří-li se pro svolání schůze písemnou formou více jak polovina členů klubu, je výbor povinen svolat členskou schůzi do jednoho měsíce. Členská schůze je usnášenischopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje prostou většinou přítomných.
7) Výbor - je volen členskou schůzí na dobu čtyř let. O formě volby výboru a počtech jeho členů rozhoduje členská schůze. Počet členů výboru je vždy úměrný početnímu stavu členské základny.
Výbor řídí činnost klubu mezi členskými schůzemi. Rozdělení funkcí je věcí výboru.
Výbor:
a) organizuje a řídí zájmovou činnost
b) organizuje a řídí hospodářskou činnost
c) vede evidenci o hospodaření a majetku
d) vede evidenci o členech a placení členských příspěvků
e) organizuje a eviduje brigádnickou činnost
f) jednorázově rozhoduje o finančních výdajích do výše 15 000,- Kč
g) schvaluje přijímání nových členů
h) na základě návrhů uděluje čestné členství
i) může kooptovat do výboru člena klubu a pověřit ho dočasným výkonem neobsazené funkce. Toto rozhodnutí podléhá dodatečnému schválení členské schůzi
j) schvaluje, nebo při porušování stanov ruší hostování člena cizí organizace s okamžitou platností
k) rozhoduje o přidělování pevných a odkládacích kotců
8) Revizní komise - je volena současně s výborem na čtyřleté volební období. Je tříčlenná a volí si ze svého středu předsedu. Kontroluje finanční a materiálové hospodaření klubu. Předseda nebo jeho zástupce se zúčastňuje schůzí výboru s hlasem poradním.
9) Předseda - se volí samostatně a tajnou volbou. Rovněž jeho období je čtyřleté. Řídí výborové schůze a rozhoduje o jeho svolání. Zastupuje organizaci navenek a spolu s místopředsedou a pokladní má podpisové právo k finančním transakcím z klubového účtu.
10) Kárná opatření - jsou ukládána uvážlivé, pouze v nezvratně prokázaných případech
porušení stanov klubu: a) napomenutí - ukládá výbor a informuje členskou schůzi
  b) zastavení činnosti
  c) vyloučení - může o něm rozhodnout pouze členská schůze na návrh výboru
11) Na cvičišti smí být pes pouze zdravý. Při jakémkoli podezření na nemoc si psovod psa okamžitě odebere ze cvičiště, provede okamžitou desinfekci kotce a o nemoci informuje členy výboru.
12) U cizích psovodů provádí kontrolu očkovacího průkazu kterýkoli člen výboru.
13) Hostující - je povinen zaplatit jednotlivě částku 50,- Kč za den, určenému členovi. Nezúčastňuje se členských schůzí ani brigád a nenáleží mu klíče.
 
Schválila členská schůze v Hodoníně dne 4.2.2007